phương vị lành dữ của bếp

Ảnh hưởng của phương vị bếp đối với chủ nhân

10-162

  Những chỗ đặt bếp thích hợp hoặc không nên đặt bếp, không phải nhất thành bất biến mà còn phải xem quan hệ giữa phương vị của bếp với “trạch” và “mệnh”. Ví dụ “Phái bát trạch” xem phong